HOME

Competence Center:Voorwaarden

Van Competence Center

Ga naar: navigatie, zoeken
Laatste aanpassing: 10/2009

Inhoud

Algemene aansprakelijkheidsbeperking

WINTERHELLER software GmbH geeft geen enkele garantie op de juistheid of volledigheid van de informatie, inhoudelijke beschrijvingingen of andere teksten (tezamen “materialen” genoemd), die op deze website (in het vervolg de “service” genoemd) opgeslagen zijn, weergegeven worden, gedownload worden of via een doorverwijzing vanaf deze website beschikbaar komen. WINTERHELLER software GmbH geeft geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit van de producten, informatie of andere materialen (tezamen “producten” genoemd), die door u op grond van een reclame, levering of op andere wijze verkregen zijn. U stemt ermee in dat uitsluitend uzelf het risico inzake de juistheid of betrouwbaarheid van de materialen draagt. WINTERHELLER software GmbH houdt zicht het recht voor om te allen tijde zonder enige verplichting wijzigingen op delen of het geheel van de service of de materialen aan te brengen, resp. fouten te corrigeren.

DE SERVICE EN PRODUCTEN WORDEN DOOR WINTERHELLER software GmbH ZONDER ENIGE WAARBORGEN TER BESCHIKKING GESTELD. WINTERHELLER software GmbH SLUIT ALLE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE, WETTELIJKE EN ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN UIT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL IS WINTERHELLER software GmbH JEGENS ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE-, INDIRECTE-, SPECIALE- OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT DE SERVICE, MATERIALEN OF PRODUCTEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINSTEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLOREN SPAARTEGOEDEN, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS, ZELFS NIET INDIEN WINTERHELLER software GmbH UITDRUKKELIJK VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT. DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR ELKE RECHTSVORDERING, HETZIJ GEBASEERD OP OVEREENKOMST, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF WELKE JURIDISCHE GROND DAN OOK.

De koppelingen op deze website naar het internet gebruikt u naar eigen discretie. WINTERHELLER software GmbH geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud van de materialen van deze gekoppelde websites en daarmee is WINTERHELLER software GmbH in geen enkel geval verantwoordelijke voor de juistheid, het naleven van auteursrechtelijke bescherming of de rechtmatigheid van de ethiek van de materialen, die zich op deze websites bevinden.

Zakenpartners

De zakenpartners , bijvoorbeeld adviseurs of implementatiepartners, van WINTERHELLER software GmbH en de dochterondernemingen van WINTERHELLER software GmbH kunnen toestemming hebben voor het gebruik van logo’s en downloads van WINTERHELLER software GmbH welke op het karakter van de zakenrelatie tot WINTERHELLER software GmbH of haar dochterondernemingen wijzen. Het gebruik van partnerlogo’s wordt in separate richtlijnen en overeenkomsten geregeld.

Productbeschrijving

Bij gebruik van beschrijvingen van de producten van WINTERHELLER software GmbH en haar dochterondernemingen dienen deze met de feiten overeen te stemmen. Uitingen dienen juist te zijn en geen afbreuk te doen aan WINTERHELLER software GmbH of haar dochterondernemingen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van de Nederlandstalige website wordt verzorgd door Ten Solutions B.V. te Bunnik. Ten Solutions B.V. is tevens op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid van de services, informatie, producten en materialen op deze website. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten. Ten Solutions B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en sluit uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van deze website dat de informatie actueel is of dat de op deze website geplaatste informatie correct of volledig is. Bijgevolg dient u de juistheid en volledigheid van alle op deze website geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst, enig product of enige andere zaak die op deze website wordt beschreven.

Merken en auteursrecht

© Copyright 2009 WINTERHELLER software GmbH. Alle rechten voorbehouden. Verspreiding en vermenigvuldiging van deze publicatie of delen hiervan, voor welk doel of op welke wijze dan ook is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WINTERHELLER software GmbH. De in deze publicatie opgenomen informatie kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

De door WINTERHELLER software GmbH of gelieerde bedrijven aangeboden software producten kunnen ook softwarecomponenten van andere softwarefabrikanten bevatten. Professional Planner en het Professional Planner logo zijn geregistreerde handelsmerken van WSB AG, Graz.

Microsoft, Internet Explorer, Access, Outlook, Windows NT/XP/2000/2003, Windows Vista, Windows 7, Excel, Word, Office, SQL Server en PowerPoint zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Adobe, het Adobe logo, Acrobat, PostScript en Reader zijn merken of geregistreerde merken van Adobe Systems Inc. in deUSA en/of andere landen.

Oracle is een geregistreerd merk van Oracle Corporation.

Sybase SQL Anywhere en Sybase SQL Anywhere Studio zijn geregistreerde merken van Sybase Corporation.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame en MultiWin zijn merken of zijn geregistreerde handelsmerken van Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML en W3C zijn merken of zijn geregistreerde merken van het W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is een geregistreerd merk van Sun Microsystems, Inc. JavaScript is een geregistreerd merk van Sun Microsystems, Inc., gebruikt onder de licentie van de door Netscape ontwikkelde en geïmplementeerde technologie.

Actuate® Formula One® Actuate® First Impression® Copyright © 1993 - 2002 Actuate Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Sax Basic Engine Copyright © 1993 - 2004 Polar Engineering. Alle rechten voorbehouden.

Sheridan ActiveThreed Copyright © 1997 Sheridan Software Systems Inc. Alle rechten voorbehouden.

Business Components Gallery Copyright © 1999 - 2005 BCGSoft Ltd. Alle rechten voorbehouden.

SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) Copyright © 1991 – 2005 Microsoft Corp. Alle rechten voorbehouden.

SQL Server 2005 Express Edition Copyright © 1995 - 2005 Microsoft Corp. Alle rechten voorbehouden.

Importmanager Copyright © 2002 - 2009 Gekko Datenverarbeitungs GesmbH. Alle rechten voorbehouden.


Share |
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen